Tuesday, January 27, 2009

Transnational Art 2009

The show has started. Many people came to see the show and Kotaro's performance. We are all very excited. Please come and enjoy some beautiful transnational art!
Where: Osaka Contemporary Art Centre
When: Monday January 26th to Saturday January 31st, 2009
What Time: From 10am to 6pm Monday - Friday, 10am to 3pm on Saturday.
Who: Kotarou Hatch, Julius Njau, Kazuhiro Mori, Krzysztof Debicki, Goro Murakami, Gary McLeod, Yoshihisa Sano, Ross Wirtanen, Manabu Asai, Guido Saldana, Motoko Shiokawa, Masato Sunami, John Yang, Lou Yalan, Kunihiko Nakano, Ravi K., Akiko Kawabata, Márcia Britto, Kiyoshi Iguchi, Kenji Yoshida, Hirotaka Ichikawa, Wakana Kiriyama, Yuka Kinjo, Ryohei Obata, Naoto Kita, Shinya Yamaguchi, Youichi Itakura, Soichiro Mitsuya, Jun Inoue, Gitai Art Union, Kensuke Kataoka.

Kotaro Hatch preparing for his performance (01/26/09)

No comments: